弟子规全文


《弟子规》原名《训蒙文》,原作者李毓秀是清朝康熙年间的秀才。《弟子规》根据《论语》等经典编写而成,集孔孟等圣贤的道德教育之大成,提传统道德教育著作之纲领,是接受伦理道德教育的、养成有德有才之人的最佳读物。 弟子规译文版

《弟子规》全文带拼音


 • guīshèngrénxùnshǒuxiàojǐnxìn
 • fànàizhòngérqīnrényǒuxuéwén
 • yīnghuǎnmìngxínglǎn
 • jiàojìngtīngshùnchéng
 • dōngwēnxiàqìngchénxǐnghūndìng
 • chūgàofǎnmiànyǒuchángbiàn
 • shìsuīxiǎoshànwéigǒushànwéidàokuī
 • suīxiǎocánggǒucángqīnxīnshāng
 • qīnsuǒhàowèiqīnsuǒjǐnwèi
 • shēnyǒushāngqīnyōuyǒushāngqīnxiū
 • qīnàixiàonánqīnzēngxiàofāngxián
 • qīnyǒuguòjiànshǐ使gēngróushēng
 • jiànyuèjiànháosuíyuàn
 • qīnyǒuyàoxiānchángzhòushìchuáng
 • sāngsānniánchángbēichùbiànjiǔròujué
 • sāngjìnjìnchéngshìzhěshìshēng
 • xiōngdàoyǒudàogōngxiōngxiàozàizhōng
 • cáiqīngyuànshēngyánrěnfèn忿mǐn
 • huòyǐnshíhuòzuòzǒuzhǎngzhěxiānyòuzhěhòu
 • zhǎngréndàijiàorénzàidào
 • chēngzūnzhǎngmíngduìzūnzhǎngxiànnéng
 • zhǎngzhǎngyántuì退gōng
 • xiàchéngxiàchēguòyóudàibǎi
 • zhǎngzhěyòuzuòzhǎngzhězuòmìngnǎizuò
 • zūnzhǎngqiánshēngyàowénquèfēi
 • jìntuì退chíwènduìshì
 • shìzhūshìshìzhūxiōngshìxiōng
 • zhāozǎomiánchílǎozhìshí
 • chénguànjiānshùkǒubiàn便niàohuízhéjìngshǒu
 • guànzhèngniǔjiéjǐnqiè
 • zhìguànyǒudìngwèiluàndùnzhìhuì
 • guìjiéguìhuáshàngxúnfènxiàchènjiā
 • duìyǐnshíjiǎnshíshìguò
 • niánfāngshàoyǐnjiǔyǐnjiǔzuìzuìwéichǒu
 • cóngróngduānzhèngshēnyuánbàigōngjìng
 • jiànyáo
 • huǎnjiēliányǒushēngkuānzhuǎnwānchùléng
 • zhízhíyíngshìyǒurén
 • shìmángmángduōcuòwèinánqīnglüè
 • dòunàochǎngjuéjìnxiéshìjuéwèn
 • jiāngménwènshúcúnjiāngshàngtángshēngyáng
 • rénwènshuíduìmíngfēnmíng
 • yòngrénmíngqiútǎngwènwéitōu
 • jièrénshíhuánhòuyǒujiènán
 • fánchūyánxìnwéixiānzhàwàngyān
 • huàshuōduōshǎowéishìnìngqiǎo
 • jiānqiǎohuìshìjǐngqièjièzhī
 • jiànwèizhēnqīngyánzhīwèiqīngchuán
 • shìfēiqīngnuògǒuqīngnuòjìntuì退cuò
 • fándàozhòngqiěshūhu
 • shuōchángshuōduǎnguānxiánguǎn
 • jiànrénshànzòngyuǎnjiàn
 • jiànrénènèixǐngyǒugǎijiājǐng
 • wéixuéwéicáiréndāng
 • ruòfuruòyǐnshírénshēng
 • wénguòwénsǔnyǒuláiyǒuquè
 • wénkǒngwénguòxīnzhíliàngshìjiànxiāngqīn
 • xīnfēimíngwèicuòyǒuxīnfēimíngwèiè
 • guònénggǎiguītǎngyǎnshìzēng
 • fánshìrénjiēàitiāntóngtóngzài
 • xínggāozhěmínggāorénsuǒzhòngfēimàogāo
 • cáizhěwàngrénsuǒfēiyán
 • yǒunéngrénsuǒnéngqīng
 • chǎnjiāopínyànxīn
 • rénxiánshìjiǎorénānhuàrǎo
 • rényǒuduǎnqièjiērényǒuqièshuō
 • dàorénshànshìshànrénzhīzhīmiǎn
 • yángrénèshìèzhīshènhuòqiězuò
 • shànxiāngquànjiējiànguòguīdàoliǎngkuī
 • fánguìfēnxiǎoduōshǎo
 • jiāngjiārénxiānwèn
 • ēnbàoyuànwàngbàoyuànduǎnbàoēncháng
 • dàishēnguìduānsuīguìduānérkuān
 • shìrénxīnránrénfāngyán
 • tóngshìrénlèiliúzhòngrénzhě
 • guǒrénzhěrénduōwèiyánhuìmèi
 • néngqīnrénxiànhǎojìnguòshǎo
 • qīnrénxiànhàixiǎorénjìnbǎishìhuài
 • xíngdànxuéwénchánghuáchéngrén
 • dànxíngxuéwénrènjiànmèizhēn
 • shūyǒusāndàoxīnyǎnkǒuxìnjiēyào
 • fāngwèizhōng
 • kuānwéixiànjǐnyònggōnggōngdàozhìtōng
 • xīnyǒusuízhájiùrénwènqiúquè
 • fángshìqīngqiángjìngànjiéyànzhèng
 • piānxīnduānjìngxīnxiānbìng
 • lièdiǎnyǒudìngchùkànhuányuánchù
 • suīyǒujuǎnshùyǒuquēhuàijiùzhī
 • fēishèngshūbǐngshìcōngmínghuàixīnzhì
 • bàoshèngxiánxùnzhì