千字文全文


《千字文》出自南朝才人周兴嗣,全文由完全不重复的一千个字组成,包含了天文、地理、历史、社会、伦理、教育等等多方面的知识,是我国历史上综合性启蒙教育读物的开山之作。 千字文译文版

《千字文》全文带拼音


  • tiānxuánhuángzhòuhónghuāngyuèyíngchénxiù宿lièzhāng
  • hánláishǔwǎngqiūshōudōngcángrùnchéngsuìtiáoyáng
  • yúnténgzhìjiéwéishuāngjīnshēngshuǐchūkūngāng
  • jiànhàoquèzhūchēngguāngguǒzhēnnàicàizhòngjièjiāng
  • hǎixiándànlínqiánxiánglóngshīhuǒniǎoguānrénhuáng
  • shǐzhìwénnǎishangtuīwèiràngguóyǒutáotáng
  • diàomínzuìzhōuyīntāngzuòcháowèndàochuígǒngpíngzhāng
  • àishǒuchénróngqiāngxiáěrshuàibīnguīwáng
  • míngfèngzàizhúbáishíchánghuàbèicǎolàiwànfāng
  • gàishēnchanggōngwéiyǎnggǎnhuǐshāng
  • zhēnjiénánxiàocáiliángzhīguògǎinéngwàng
  • wǎngtánduǎnshìchángxìnshǐ使nánliáng
  • bēirǎnshīzàngāoyángjǐngxíngwéixiánniànzuòshèng
  • jiànmíngxíngduānbiǎozhèngkōngchuánshēngtángtīng
  • huòyīnèyuánshànqìngchǐfēibǎocùnyīnshìjìng
  • shìjūnyuēyánjìngxiàodāngjiézhōngjìnmìng
  • línshēnxīngwēnqìnglánxīnsōngzhīshèng
  • chuānliúyuānchéngyìngróngzhǐruòyánāndìng
  • chūchéngměishènzhōnglìngróngsuǒshènjìng
  • xuéyōudēngshìshèzhícóngzhèngcúngāntángéryǒng
  • yuèshūguìjiànbiézūnbēishàngxiàchàngsuí
  • wàishòuxùnfèngzhūshūyóuér
  • kǒnghuái怀xiōngtóngliánzhījiāoyǒutóufènqiēzhēnguī
  • rényǐnzàojiéliántuì退diānpèifēikuī
  • xìngjìngqíngxīndòngshénshǒuzhēnzhìmǎnzhú
  • jiānchícāohǎojuéhuáxiàdōng西èrjīng
  • bèimángmiànluòwèijīnggōngdiàn殿pánlóuguànfēijīng
  • xiěqínshòuhuàcǎixiānlíngbǐngshèpángjiǎzhàngduìyíng
  • yánshèchuīshēngshēngjiēbiànzhuànxīng
  • yòutōngguǎng广nèizuǒchéngmíngféndiǎnqúnyīng
  • gǎo稿zhōngshūjīngluójiàngxiàngxiáhuáiqīng
  • fēngxiànjiāqiānbīnggāoguānpéiniǎnzhènyīng
  • shìchǐchējiàféiqīnggōngmàoshíbēimíng
  • pányǐnzuǒshíāhéngyǎnzháiwēidànshúyíng
  • huángōngkuāngruòqīnghuíhànhuìyuègǎndīng
  • jùnduōshìshíníngjìnchǔgēngzhàowèikùnhéng
  • jiǎmièguójiànhuìméngzūnyuēhánfánxíng
  • jiǎnyòngjūnzuìjīngxuānwēishāchídānqīng
  • jiǔzhōubǎijùnqínbìngyuèzōngtàidàishànzhǔyúntíng
  • yànménsàitiánchìchéngkūnchíjiéshídòngtíng
  • kuàngyuǎnmiánmiǎoyánxiùyǎomíngzhìběnnóngjià
  • chùzǎinánshǔshuìshúgòngxīnquànshǎngchùzhì
  • mèngdūnshǐbǐngzhíshùzhōngyōngláoqiānjǐnchì
  • língyīnchájiànmàobiànjuéjiāyóumiǎnzhīzhí
  • xǐnggōngjièchǒngzēngkàngdàijìnchǐlíngāoxìng
  • liǎngshūjiànjiěshuísuǒxiánchùchénliáo
  • qiúxúnlùnsànxiāoyáoxīnzòulèiqiǎnxièhuānzhāo
  • deyuánmǎngchōutiáowǎncuìtóngzǎodiāo
  • chéngēnwěiluòpiāoyáoyóukūnyùnlíngjiàngxiāo
  • dānwánshìnángxiāngyóuyōuwèizhǔěryuánqiáng
  • shàncānfànshìkǒuchōngchángbǎopēngzǎiyànzāokāng
  • qīnjiùlǎoshàoliángqièfǎngshìjīnwéifáng
  • wánshànyuánxiéyínzhúwěihuángzhòumiánmèilánsǔnxiàngchuáng
  • xiánjiǔyànjiēbēishāngjiǎoshǒudùnyuèqiěkāng
  • hòuzhēngchángsǎngzàibàisǒngkǒnghuáng
  • jiāndiéjiǎnyàoshěnxiángháigòuxiǎngzhíyuànliáng
  • luóhàiyuèchāoxiāngzhūzhǎnzéidàohuòpànwáng
  • shèliáowánqínruǎnxiàotiánlúnzhǐjūnqiǎoréndiào
  • shìfēnbìngjiējiāmiàomáoshīshū姿gōngpínyánxiào
  • niánshǐměicuīhuīlǎngyàoxuánxuánhuìhuánzhào
  • zhǐxīnxiūyǒngsuíshàoyǐnlǐngyǎnglángmiào
  • shùdàijīnzhuāngpáihuáizhāntiàolòuguǎwénméngděngqiào
  • wèizhùzhěyānzāi